TAJEMSTVÍ DÁVNÝCH PROROCTVÍ

Psal se rok 1947, kdy se v létě mladý beduín Muhammad ad - Di´b se svým přítelem dostal k jakési jeskyni, v níž nalezli hliněné džbány, v nichž byly ukryty svitky z kůže pečlivě zavinuté do plátna. Původně si mysleli, že našli přinejmenším zlatý poklad, proto byli z nálezu zklamaní. Svitky nakonec prodali arcibiskupovi syrské ortodoxní církve, který v té době působil v klášteře sv. Marka v Jeruzalémě. Tam se k nim o rok později dostal archeolog William F. Albright, který byl ze svitků zcela unešen. Nepochyboval o jejich pravosti a nazval je NEJVĚTŠÍM RUKOPISNÝM NÁLEZEM své doby! 

 

Celkem bylo v jedenácti kumránských jeskyních nalezeno 825 až 870 svitků. Rukopisy obsahují biblické, apokryfní a sektářské texty. Z 210 biblických textů je 96 % v hebrejštině, 1 % v aramejštině a 2 % v řečtině.Mezi svitky s biblickými texty chybí pouze kniha Ester. Nejstarší zlomky pocházejí snad až ze 3. stol. př. n. l.! Přičemž nejdůležitější svitek se nazývá Izajášovský svitek ze sv. Marka, je psán hebrejsky a obsahuje celou knihu proroka Izajáše Je nejstarší ze všech svitků a nejstarší úplný rukopis jedné knihy Bible. Je z 1. stol. př. Kristem a tím potvrzuje spolehlivost písma. Zde je důležité doplnit: Je známo, že Izajáš prorokoval o příchodu Mesiáše. Badatelé, kteří byli proti Kristu tvrdili, že tato kniha byla napsaná dodatečně, až po smrti Ježíše Krista, ovšem nález Kumránských svitků potvrzuje jeho plnou autenticitu! Nehledě na skutečnost, že poslední dobou se právě vše, co je spojené s těmito svitky, odstraňuje z internetového prostředí. Jakoby si někdo vehementně přál, aby se lidé nedozvěděli poselství, která pro ně byla zaznamenána ... A tady je alespoň stěžejní část z těchto poselství: 

Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích:

PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ 

Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory: "Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme?" Usmál se a řekl:

Jste světlo světa.

Jste hvězdy. Jste chrám pravdy.

V každém z vás je Vesmír.

Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku.

Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.

JAKÝ JE SMYSL ŽIVOTA?

Život je cesta, smysl i odměna.

Život je tanec lásky.

Vaše poslání je rozkvést.

Být je veliký dar.

Váš život je součástí historie Vesmíru.

Život je krásnější než všechny teorie.

Život je důvod k oslavě.

Život je cenný sám o sobě.

Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.

PROČ NÁS PRONÁSLEDUJE NEŠTĚSTÍ? 

Co jste zaseli, to také sklízíte.

Neštěstí je vaše volba.

Chudoba je výtvor člověka.

Hořkost je plod nevědomosti.

Když obviňujete, ztrácíte sílu.

Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí.

Probuďte se.

Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe.

Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci.

Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem.

Nedělejte ze svého života živoření.

Nedovolte davu, aby zničil vaši duši.

Ať bohatství není vaším prokletím.

JAK PŘEMOCI NEŠTĚSTÍ? 

Neodsuzujte se.

Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští.

Nesrovnávejte a nerozdělujte.

Za všechno děkujte.

Radujte se, neboť radost koná zázraky.

Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní.

Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost.

Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne.

Modlete se, ale neobchodujte s Bohem.

A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.

JAK DOSÁHNEME ŠTĚSTÍ? 

Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční.

Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní.

Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém.

Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí.

Šťastní jsou ti, kdo hledají.

Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení.

Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu.

Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání.

Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu.

Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu.

Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii.

Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa.

Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli Slunci.

Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky.

Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí.

Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří.

Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe.

Šťastní jsou ti, kdo milují.

Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život.

Šťastní jsou ti, kdo tvoří.

Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní.

Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.

V čem je tajemství hojnosti?

Váš život je nejcennější šperk v klenotnici Boha.

Bůh je šperk lidského srdce.

Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná.

Čím více dáváte, tím více dostáváte.

Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým.

Nevyčítejte si bohatství.

Štěstí stojí na prahu vašeho domu.

Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato.

Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.

JAK ŽÍT VE SVĚTLE? 

Žijte naplno každý okamžik svého života.

Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost.

Vězte, že co je uvnitř, to je i vně.

Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci.

Člověk je zárodek Slunce.

Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle.

Jasná mysl je jako záře tisíci Sluncí.

Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.

JAK DOSÁHNOUT HARMONIE?

Žijte prostě.

Nikomu neškoďte.

Nezáviďte.

Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují.

Zasvěťte život kráse.

Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění.

Jednejte s bližními otevřeně.

Změňte minulost.

Přinášejte do Světa něco nového.

Naplňte tělo Láskou.

Staňte se energií Lásky.

Láska vše oduševňuje.

Kde je láska, tam je Bůh.

JAK DOSÁHNOUT DOKONALÉHO ŽIVOTA? 

Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí.

Nešťastní zůstávají otroky.

Štěstí miluje svobodu.

Radost je tam, kde je svoboda.

Pochopte podstatu štěstí.

Otevřete se světu a svět se vám otevře.

Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.

JAKÁ JE PODSTATA REALITY?

„Já” je jméno Věčnosti.

Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality.

Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně.

Když najdete odpověď na otázku „Kdo jsem?”, odpovíte si na všechny otázky.

Stanete se příčinou svého štěstí.

A podíval se na všechny s láskou a dodal:

„Ticho mnohé odhalí.

Buďte sami sebou.“