.......a BŮH STVOŘIL 12 ZNAMENÍ! 

…a BŮH STVOŘIL 12 ZNAMENÍ! 

Když se jednoho rána Bůh procházel Nebem a s radostným úsměvem ve tváři přemýšlel, co by mohl právě „teď“ udělat, napadlo ho, že vytvoří přibližné charaktery lidí, kteří co nevidět začnou obývat planetu Zemi. 

Zadíval se na svých dvanáct dětí a řekl si, že je obdaří lidskou vůlí. Jeho synové před něj jeden po druhém předstupovali, aby obdrželi dar od Nejvyššího… Jako první před něj předstoupil Beran a Bůh pravil: 

Můj milovaný BERANE,

tobě dávám první semínko, které můžeš s úctou dál šířit. Za každé semínko, které zasadíš, se ti dostane na milion jiných semínek! Nebudeš mít ani čas pozorovat, jak semínka rostou, protože vše, co zasadíš, bude vydatně dávat plody. Budeš prvním, kdo zaseje mou Myšlenku do lidské mysli.

Ale není tvou povinností obhospodařovat tuto myšlenku. Tvým životem je čin a jediným tvým úkolem je pobídnout lidskou bytost, aby si uvědomila mé Stvoření. Ten, kdo svůj úkol naplní, tomu se dostane respektu vůči sobě samému.“ Tímto byla Beranovi věnována energie počátku a stal se prvním hvězdným znamením obdařeným vědomím své vlastní existence. A Beran se v tichosti vrátil zpět na své místo.Před Boha předstoupil Býk:   

Můj milovaný BÝKU,

ty budeš obdařen silou proměny semínka v podstatu. Tvá práce je tedy veskrze božská a vyžaduje trpělivost. Je třeba, abys dokonal vše, co již bylo započato, jinak semínka odfoukne vítr. Nikdy nezapochybuješ o své moci. Nikdy neměníš názor v půli cesty a nebudeš na nikom závislý, abys mohl dokončit svou práci. Nabízím ti sílu, používej ji, prosím, moudře!“ Býkovi byla nabídnuta velká síla činit a energie stability, proto je důvěra a trpělivost tím, díky čemuž může naplnit každé své jednání. A Býk s úklonou poděkoval Bohu a vrátil se zpět na své místo. Před Nejvyššího přestoupil jeho třetí syn -    

Můj milovaný BLÍŽENČE,

v průběhu tvého hledání hlubokých významů světa objevíš můj dar: POZNÁNÍ! Jsou dávány nezodpověditelné otázky, abys ukázal ostatním, co člověk může vidět a cítit kolem sebe.“ Blíženec získal dar spontánního porozumění věcem i bytostem, dostalo se mu daru uvažování. Odešel zahloubán, aby uvolnil své místo čtvrtému božímu synovi v pořadí – Rakovi. 

Můj milovaný RAKU,

tvým úkolem bude učit lidské bytosti o citech. Ty je dokážeš rozesmát i rozplakat. Takto vše co uvidí, či o čem budou přemýšlet, jim dá buď nespokojenost, nebo úžasnou vnitřní radost. Proto ti dávám dar rodiny, kterou můžeš rozšiřovat.“ Rak je velmi přitahován rodinným a společenským životem kvůli jeho potřebě rovnováhy a citového bezpečí. Byl mu nabídnut dar vnímavosti, proto dokáže přimět lidské bytosti uvědomovat si své rozpoložení a myšlenky. Rak Bohu poděkoval a nesměle ustoupil, protože na řadě byl Lev.  

Můj milovaný LVE,

dávám ti úkol – ukázat celému světu mé zářící Stvoření. Dej si pozor na svoji hrdost a nikdy nezapomeň, že i ty jsi mé stvoření a že Stvořitel je jenom jeden. Pokud na tohle zapomeneš, lidé tebou pohrdnou. Vše budeš činit se zanícením a vše, co uděláš, bude také přínosem pro ostatní. Proto potřebuješ ušlechtilost, kterou ti tímto s láskou, vděčností a pokorou propůjčuji.“ Obdařen pevnou vůlí, autoritativností, vitalitou, energií ušlechtilosti – znakem králů se Lev impozantně vrátil na své místo. Kdo přišel na řadu po něm?  

Ty, PANNO,

budeš zkoumat vše, co člověk ve světě vytvořil, co jsem mu nabídl. Budeš pečlivě sledovat jeho stezku a v případě, že udělá chybu, budeš jej varovat. Takto může být – díky tobě – Stvoření dokončeno. Proto ti daruji čistou mysl. A přeji ti hodně štěstí a požehnání.“ Tomuto astrologickému znamení se tak od Nejvyššího dostalo energie příčiny a rozdílného zacházení. Tendence lpění na detailech vychází z jeho přání dělat všechny věci perfektně. „Prosím, další, přistup blíž,“ řekl Bůh a stanul před ním syn ve znamení Vah. 

Můj milovaný synu ve znamení VAH,

tvým úkolem je pomoci člověku uvědomovat si jeho povinnosti k ostatním. Takto bude moci žít s pocitem bratrského vztahu a naučí se pronikat do skrytých aspektů svých činů. Pakliže někde propukne hádka, budeš tam vyslán a pro tvoji nekonečnou snahu ustanovit pořádek a mír ti nabídnu LÁSKU. Ber a zacházej s ní, prosím, jak nejlépe dokážeš.“ A syn Váha se vrátil na své místo. S darem energie lásky, láskyplným temperamentem a citlivostí – s tímto charakterovým vybavením se pak instinktivně snaží vnést harmonii všude, kam vstoupí. A před Boha předstoupil Štír.    

Můj milovaný ŠTÍRE,

tobě přiděluji opravdu velký úkol. Obdařuji tě schopností pronikat lidskou myslí, ale není ti dovoleno o svých objevech hovořit! Často budeš cítit zklamání nad tím, co se ti podaří odhalit. Přiblíží tě to ale ke MNĚ a ty nikdy nezapomeneš, že to nejsem JÁ, co jsi objevil, ale pouze odlesk mé Myšlenky. Odhalíš tolik lidí, co žijí jako zvířata a budeš s jejich instinkty bojovat natolik urputně, že někdy sejdeš z Cesty. Dříve či později se však vrátíš ke Mně – a to je důvod proč se ti dostane nejvyššího daru rozhodování.“ V přímé spojitosti s tímto darem se tak Štír může přiblížit jak k božským, tak zvířecím aspektům podvědomého světa, což je důvod proč stále osciluje mezi vrcholy a propastmi. Je obdařen mentálními schopnostmi a silou přímočarého myšlení, takže dříve či později se s Bohem spojí skrze nejvyšší akt vůle. Jedná se o znamení, které Bůh obdařil nejsilnějším propojením s podvědomím. A Štír se s odhodláním sobě vlastním vrátil zpátky na své původní místo. Na řadu přišel Střelec…    

Můj milovaný STŘELČE,

tvým posláním je od této chvíle rozesmát lidské bytosti v okamžicích, kdy budou zamračeni, mdlí a tvrdohlaví. Především pak poté, co nesprávně porozumí mé Myšlence. Tvůj smysl pro humor jim dá sílu opět doufat a takto MĚ budou moci znovu hledat. Čeká na tebe řada zkoušek a v žádném ze svých životů si příliš neodpočineš. Dávám ti dar nekonečné hojnosti, abys mohl všude, kam vstoupíš, šířit zářivé světlo.“ Střelec je od toho okamžiku obdařen všemi vlastnostmi, které usnadňují mezilidskou komunikaci (shovívavost, výřečnost, oblíbenost), snaží se vést život svůj i ostatních k naprosté otevřenosti vůči Vesmíru. Má obrovskou sílu duchovní transformace. Potěšený Střelec, naplněn velkou radostí ustoupil zpět, aby na jeho místo mohl vejít Kozoroh. 

Můj milovaný KOZOROHU,

tebe žádám, abys mi obětoval své úsilí a pot, protože máš lidi naučit pracovat. Není to úkol z nejsnadnějších, to dobře vím, na svých ramennou poneseš pracovní sílu všech. Ale právě pro toto tvé břímě ti dávám úplnou lidskou zodpovědnost. Nikdy se ji ovšem nesnaž zneužít či využít pro svůj prospěch, pak by ses se zlou potácel. Buď značně obezřetný a především pak štědrý.“ Kozoroh si dobývá vysoká postavení a své milostné vztahy většinou stabilizuje skrze neústupnou disciplínu a vůli založenou na plnění svých povinností. Pokud je pokorný, vlídný a zachovává si čistou tvář, stává se oblíbeným a vzorem pro ostatní. Po Kozorohovi předstoupil před Nejvyššího Vodnář.  

Můj milovaný synu VODNÁŘI,

mám radost, jakou za malou chvíli budeš mít i ty! Chci, aby ses právě ty stal pro lidstvo vizionářem. Tvé oči jsou schopny uzřít všechny boží milosti. Budeš ale žít v osamění, protože vize ti nedovolí ztělesnit moji Lásku. Dostalo se ti daru svobody, takže můžeš lidem ukazovat nové šance a můžeš posloužit lidstvu kdykoliv to bude třeba.“ A proto mají Vodnáři pro mnohé až neuchopitelné charaktery! Jeho potřeba rozvoje ho nabádá pokoušet se zlepšovat materiální i duchovní životy ostatních. Jedná zcela nezávisle, nepokračuje v metodách ustanovených svými kolegy či nadřízenými osobami. Je vynalézavý a originální, proto byl Bohem pověřen, aby reprezentoval budoucnost. Vodnář vůbec o slovech Nejvyššího nepochyboval, ustoupil zpět, aby před Bohem uvolnil místo pro zástupce, jež z božího pověření celý zvěrokruh uzavírá a patří mu znamení Ryb. Znamení, které má v sobě něco ze všech dosavadních 11 znamení! 

Můj milovaný synu ve znamení RYB,

tobě náleží nejtěžší úkol. Žádám tě, abys na svá bedra vložil všechno lidské utrpení. Tvé slzy budou mými Slzami. Tato bolest je důsledkem mylného porozumění mým slovům, ale jsi tu ty, abys člověku poskytl slitování. Pro toto ti poskytnu dar z nejvzácnějších – Jsi jediným z mých dětí, kdo mi může porozumět. Schopnost porozumět božskému je pro tebe cestou k lidem, cestou k šíření víry!“ A rozechvělý syn – Ryba se navrátil na své místo. Zrozenci tohoto znamení jsou plni lásky, porozumění, vždy se snaží ulevit lidskému utrpení. Zcela charakteristické sloveso pro Ryby zní: VĚŘÍM! 

Po té Bůh promluvil ke všem dvanácti synům najednou: „Všech vás dvanáct jedno jste, ale Stvořitel je něco mnohem víc než jen toto. Každý z vás má v sobě jiskru ze Mne, ale nesmíte vydělovat část z celku, nesmíte ji zanedbávat nebo ji zaměňovat se mnou, se Stvořitelem. A jelikož vím, že každý z vás považuje dary ostatních za vzácnější, než je ten jeho, dovoluji vám, abyste si je měnili.“ Každého z jeho synů se zmocnilo velké nadšení z představy tohoto nového, úžasného poslání. Stačilo, aby si představili všechny možnosti z toho vyplívající. Ovšem Bůh se zasmál… „Častokrát se ke Mne budete navracet, abych vás osvobodil od vašeho úkolu, a Já vám pokaždé vyhovím. Budete žít mnoho životů, dokud nesplníte své původní poslání, jež jsem vám předal. K tomu vám poskytnu nezměřitelný čas. Ale se Mnou budete moci pobývat až tehdy, když úspěšně završíte své poslání.“ Pravil Nejvyšší a jeho posledními slovy předtím, než každého ze svých dvanácti synů nechal jít svou cestou, zněla: „A tak se staň!“ 

 Text zpracoval : Luboš Nečas          Fotografie : archiv STYLEnew

Fotogalerie